sec2100 發表於 2017-8-26 12:17:23

公證遺囑要有三位見證人親見親聞

又民法第1191條第1 項前      段明文規定公證遺囑,應指定二人以上之見證人,乃在確      保公證人製作之公證遺囑內容,係出於遺囑人之真意,本      其口述意旨而作成,期遺囑生效時(遺囑人死亡後),因      已無法向遺囑人本人求證,得賴見證人之見證證明之。準      此,公證遺囑見證人之見證,自不以在場見聞遺囑人在公      證人前口述遺囑意旨,由公證人作成公證遺囑書面之形式      過程為已足,尤應見聞確認公證遺囑內容係出自遺囑人之      真意,與其口述遺囑意旨相符之情,始符「見證」之法意      。倘見證人僅在場旁觀公證遺囑之作成程式,而未參與見      聞確知公證遺囑內容係出自遺囑人之真意,與遺囑人口述      意旨相符之情,縱其在公證遺囑上簽名見證,亦不生見證      之效力(最高法院100 年度台上字第1024號判決意旨參照      )。
頁: [1]
查看完整版本: 公證遺囑要有三位見證人親見親聞